GİZLİHAZİNELER DEFİNECİLER AKADEMİSİ
Arama
 
 

Sonuç :
 


Rechercher çıkıntı araştırma

En son konular
» Koltuk Taşı
Cuma Eyl. 01, 2017 11:19 pm tarafından horosanlı

» Scorpion gpr
Ptsi Ağus. 28, 2017 8:17 am tarafından ramses28

» 2013 -OCAK AYI İŞTİMASI YAPALIM Bİ GARDAŞLARDAN KİMLER VAR.
Çarş. Tem. 06, 2016 10:29 am tarafından korasoglu

» 14-mart-2015
C.tesi Mart 14, 2015 8:32 am tarafından BORAN38

» KARE-DİKDÖRTGEN OYMALAR ve ÇÖZÜM UYĞULAMALARI
Ptsi Eyl. 29, 2014 5:08 am tarafından kılıç3838

» sümbül...
Salı Eyl. 02, 2014 12:36 pm tarafından Battal Ebrail

» taşın üçgen şeklinde delinmesi bir define işareti midir?
Çarş. Ara. 18, 2013 8:05 am tarafından 56476364528

» deneme
C.tesi Kas. 23, 2013 7:54 pm tarafından CANTAR

» buldugumuz bir taş
Ptsi Eyl. 09, 2013 3:54 am tarafından cansu

» Eski rum evleri ve definesi
Ptsi Eyl. 09, 2013 3:46 am tarafından cansu

Kimler hatta?
Toplam 3 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 3 Misafir

Yok

Sitede bugüne kadar en çok 213 kişi C.tesi Tem. 29, 2017 8:28 am tarihinde online oldu.
RSS akısı

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Özdirenç metodu ile çalışan cihazlar

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 Özdirenç metodu ile çalışan cihazlar Bir Salı Eyl. 07, 2010 8:52 pm

CANTAR

avatar


Özdirenç metodu basit olarak akü veya jeneratör gibi bir kaynaktan elde
edilen elektri?in ampermetreye ba?l? metal çubuklar ( prob ) ile topra?a
belli bir voltajda ( örne?in 12 V. vb. ) ak?m verilmesi ve topra?a
verilen ak?m?n voltmetreye ba?l? di?er metal çubuklarda olu?an gerilimin
( voltaj?n )ölçülmesine dayan?r. Genellikle 2 ak?m 2 voltmetre çubu?u
kullan?lmas?na ra?men 2 ak?m 1 voltmetre , 1 ak?m 2 voltmetre veya 1
ak?m 1 voltmetre çubuklar? kullan?larak da ölçümler yap?labilir.
Topra?a
çak?lan çubuklar belli dizilimlere uyarlar.Çünkü olu?an Gerilim ( voltaj
) fark? ile çubuklar?n aralar?ndaki mesafeler ( belli formüller
yard?m?yla ) çarp?l?r ve özdirencin birimi olarak ohm*m. cinsinden
rakamlara ula??l?r.
Dizilimleri isimlerine girip formüllerini isteyen
olursa internetten ula?mak mümkün veya ben de özelden verebilirim.

Yap?lan ölçümler sonucu elde edilen bu dirence görünür özdirenç denilir
ve dedi?im gibi birimi de "ohm. x metre"dir.Bu cihazlarda genellikle
do?ru ak?m kullan?lmas?na ra?men alternatif ak?m?n da kullan?lmas?
mümkündür.Çok derin hesaplara girmeye gerek yoktur definecilik
için.Çünkü Voltmetrede gördü?ümüz çok anormal bir dü?ü? aç?l?m
miktar?ndaki derinli?e göre suya ula?t???m?z? veya anormal bir yükseli?
bir bo?lu?a veya kaya yap?ya ula?t???m?z? gösterecektir.Bu konuda
yap?lm?? haz?r özdirenç ölçüm de?erleri vard?r ve bizim ald???m?z
sonuçlar? bu tablo ile kar??la?t?r?rsak nas?l bir yap?yla
ka??la?t???m?z? daha rahat anlar?z.

Elektrik konusunu hemen hemen hepimiz az çok anlar?z.Yani ak?m?n daha
iletken olan yolu takip edece?ini biliriz.Bu yüzden topra??n nemi ölçüm
de?erlerini haliyle etkiler.De?erler ister istemez dü?ecektir.Arama
yapt???m?z alanda ölçümlerin ya?murdan birkaç gün sonra yap?lmas?
gerekmektedir ki sa?l?kl? sonuç al?nabilsin.Bir de ayn? arazi için
ölçümlerin yine ayn? gün içerisinde bitirilmesi en do?rusudur.Çubuklar
mutlaka belli aral?klarla ( e?it olmas? hesap aç?s?ndan daha kolay olur )
ve ?ekilde ( düz , üçgen , kare vb. ) dizilmelidir.?imdi Türk
Standartlar?na göre ölçülmü? haz?r özdirenç de?erlerini verelim ki
kar??la?t???m?z katman?n daha kolay anla??l?lmas? için ekliyorum.

Özdirenç metodunun yap?labilmesi için çubuklar?n mutlaka topra?a temas
etmesi ?artt?r.Yani kayalara direk çubuk çakmak hem ölçümü yapt?rmaz
hemde i?çili?i çok zordur.
Sistemin dezavantajlar?ndan birisi de ölçümler
ve i?çilik zaman al?r.Düzenli ve düzgün ?ekillerde ölçüm yap?lmas?
gerekir.Avantajlar? ise çubuklar?n daha çok aç?lmas? ile istenilen
derinlikler için ölçümler yap?labilir.Bu sistemi kullanan cihazlar için
geli?tirilen say?sal modelleme yaz?l?mlar? ile 2 ve 3 boyutlu görüntüler
bilgisayarda ç?kar?labilir.
Ancak bu cihazlar daha çok yurtd???nda imal
edildi?inden fiyatlar? da çok yüksektir.
Çoklu çubuk da??l?mlar?
yap?larak zamandan kazan?rlar ve ölçülen de?erler Data Logger gibi
haf?zalara yüklenebilirler.
Bu sayede bilgisayarda yaz?l?m kullan?l?rak
veriler an?nda görüntüye çevrilirler.
Çok farkl? aç?l?m ?ekilleri ve
aral?klar?yla çok hassas sonuçlar al?nabilen bir sistemdir.
Ancak daha
önce de söyledi?im gibi formüllerin içinde bo?ulmadan da definecilik
amac?yla kullan?labilen basit cihazlar yapmak veya piyasadan kolayl?kla
elde edilebilen ( akü , multimetre , ampermetre , potanslar vb.)
malzemelerle bir cihaz olu?turmak mümkündür.
Resistivity cihazlar?yla çal??mak epey zahmetlidir. Tam bir mühendis
edas?yla ve araziyi ölçeklendirerek çal??mak gerekiyor. Yani "?urada
büyük bir ta? var kesin alt?nda, yan?nda hazine vard?r" gibi bir
yakla??mla sadece o ta??n çevresini ölçmeye kalkarsan?z, i?i tam
yapmam?? olursunuz.
Büyük bir araziniz varsa örne?in, 4'lü probe kullanacaksan?z, bu
probleri 20m aral?klarla açt???n?zda 17m kadar derine ula?man?z mümkün.
Ancak s?ra halinde dizdi?iniz bu problar?, 1'er m aral?klarla ileriye
do?ru kayd?rarak tüm araziyi ara?t?rmak gerekir ki, araziyi tam
anlam?yla taray?n.
Biraz sab?r isteyen bir i? resistivity cihazlar?yla çal??mak.

Yan? s?ra, rakamlar aras? korelasyonlar?(ohmage de?erlerini) iyi yorumlamak gerek.
Resistivity cihazlar? amatör ve sab?rs?z kullan?c?lara hitap etmeyebilir.
ayn? aral?klarla tüm arazide kayd?rma yaparak ölçümler al?nmal?d?r.Düz
ölçümlerde ak?m ve voltmetre probe'lar?n?n dizili?lerine ve aral?klar?na
göre de?i?ik varyasyonlar yap?labilmekte ve de?i?ik isimler almaktad?r
bu dizili? ?ekilleri.Arkeolojik ara?t?rmalarda en çok kullan?lan tarama
?ekli e?it aral?klarla , ayn? düzlemde yanyana ve ak?m çubuklar?n?n en
d??ta , voltmetre çubuklar?n?n da içeride oldu?u dizilim ?ekli olan
Wenner-Alpha dizilimi uygulan?r ve formülü Özdirenç=2 x 3,14 x a x
voltaj fark? / verilen ak?m d?r.Burada a = çubuklar aras? mesafe.
Düz
dizilimlerde ölçülen özdirenç tek bir de?er olaca??ndan voltmetre probe'lar? aras?nda ki mesafenin tam ortas? ve dü?ey düzlemidir.Bu yöntemle 1 m aral?klarla yap?lan dizilimde 1,5 - 1,8 m. ye ula??l?r. Tabi daha çok aç?ld???nda derinlik artacakt?r .

Bir de kare dizili?te al?nan ölçüm karenin merkezi olarak kabul edilir.Kare
dizili?te bence en kullan??l? ?ekil ak?m veya voltmetre probe'lar?n?
kar??l?kl? koymak yerine ayn? düzleme denk getirmektir.Yani ak?mlarla
voltmetre çubuklar? kar??l?kl? gelmeli.
Zaten bu dizilimde formülü de
olmas?na ra?men arad???n?z büyük ihtimalle bo?luk oldu?u için ( tümülüs ,
mezar , oda ) özdirenç de?erleri çok da önem ta??mamaktad?r.
Çok
bilimsel çal??mak defineci için vakit kayb? olacakt?r.
Bunun için bir
bo?lukta ani voltaj art??? hemen durumu belli edecektir.Defineci bundan
sonras?yla çok ilgilenmez do?rusu.
Onun için derinlik önde gelir.Ama
wenner dizilimi ile odan?n derinli?inin yan?s?ra ?ekli ve büyüklü?ü de
aç?kça ç?kar?labilir.
tahta iskele dedikleri iskele ?eklini zaten arkeologlar?n kolayl?k olsun
diye kulland?klar? bir aparat..Ancak metal ve çubuklar iskeleye temas
etmeyecek , izolasyonlu bir ?ekilde kullan?yorlar.Çünkü metali ayak ile
yere bast?r?rken metalin k?r?lma ve bükülme ?ans? yoktur ve tek güç ile
dört probe'?n da ayn? anda topra?a batmas? kolayl?k sa?lar.
Farkl? toprak çe?itlerinde farkl? sinyal seviyeleri al?n?r.
Su ararken yap?landan uygulamadan hiç fark? yok.Sadece voltmetrede okunan de?er
bir bo?luk , oda veya tümülüs'e geldi?inde çok fazla yükseliyor.Su
araken ise bu de?er tam tersi dü?er.Zaten ölçüm yapm?? oldu?unuz
topra??n özdirencini birkaç ölçümde anl?yorsunuz.Bu arada dedi?im gibi
bo?luk filan denk gelirse hemen anla??l?yor.Yaln?z sadece özdirenç
ölçümü için fincan pot alman?za gerek yok.O sülfatl? potlar IP (
indüksiyon polarizasyon ) diye bir ölçüm metodunda kullan?l?yor.
Akü
olarak da elektrikçilerde sat?lan ve ?arj edilebilen "kuru tip akü"
kullanman?z daha rahat olur.
http://www.geop.itu.edu.tr/~jeotermal/jeoelek.html#10
?stanbul Teknik Üniversitesinin bilgileridir.P1 ve P2 dedi?i voltmetre
çubuklar? C1 ve C2 dedi?i de ak?m verilen çubuklard?r.Hesap formülleri
ile baz? toprak tiplerinin ölçülmü? özdirenç de?erleri de
mevcut.Özellikle Wenner-Alpha yöntemi kullan??l?d?r bu i?te

Bu metodun dezavantaj olarak yazd??? "yak?n yanal süreksizliklere daha
duyarl?" sözü tam da bizim istedi?imiz ve bize avantaj olan
yöntemdir.Ama i?çilik konusu do?rudur.
Bir kübün büyüklü?ü , kübün d??yüzeyi ( metal-toprak kap ) , derinli?i ve
elektrotlar?n aç?l?m? çok önemli.Eletrotlar?n aç?l?m? artt?kça s??
bölgelerde gömülü olan iletkenli?i büyük ( su veya metal olabilir)
kütlesine hassasiyeti azalacakt?r.Sonuçta bu cihazlar çok çe?itli
amaçlara hizmet ederler.Ancak jeofizikçilerin su ile ilgili
ara?t?rmalar?nda daha çok kullan?l?rlar.Ancak bu cihaz? ben ?ahs?m ad?na
sadece mezar-bo?luk-tümülüs gibi ara?t?rmalarda kullan?lmas?n?n
arkeoloji veya definecilik aç?s?ndan daha sa?l?kl? buluyorum.Metal arama
deyince çok daha duyarl? cihazlar varken özdirenç cihaz?n? kullanmak
yan?lmaya sebep olabilir.Diyelim yerin hemen 1-2 metre alt?nda suya
doymu? bir kil tabakas? var ve suyu da orada hapsetmi? olsun.Hele ki bu
su tabakas?n?n da düzgün bir ?ekli varsa yan?lmam?z kaç?n?lmaz
olacakt?r.
Toprak alt?ndaki metal aramalar?nda en güzel sonucu FDEM ( frequency
domain electromagnetic) yani frekansa ba?l? elektro manyetik cihazlar
yapabilir.Bunlar topra?a verilen frekans?n metaller üzerinde yaratt???
eddy-currenti ( girdap ak?m?) ölçerler.Aranan metal hakk?nda baya?? bir
bilgi verirler.Özetle metal dedektörlerinin en geli?mi?leridir.

Tabi benim bu yazd???m cihazlar gerçek bilimsel teori ve prensiplere dayanan ve bilimadamlar?n?n da kulland?klar? cihazlard?r.
rezistivite ile bo?luk, duvar mezar, bulmak çok kolayd?r. ancak
içerisindeki malzemeyi söyleyemeyiz. arama yaparken ben duvar? bo?lu?u
veya mezar? bulursam malzemesinin nerede oldu?unu bulurum diyorsan?z
rezistivite birebirdir. buda sizin arkeoloji bilginizle orant?l?d?r.
Yani ?öyle bir yerde bir mezar varsa malzemesi ?uras?ndad?r
diyebiliyorsan?z rezistivite ile k?sa zamanda sonuca ula?abilirsiniz.
i?çilik ve zaman aç?s?ndan çoklu elektrot kullan?lmal?d?r.
4 elektrotla da ayn? görüntüyü alabilirsiniz ama de?i?iklikleri elle
yapmak zorunda kalaca??n?zdan 20 dakikal?k i?lem 20 saati bile geçer ve
de hata yapma olas?l???n?z çoktur.
O yüzden çoklu elektrot sistemi
kullanmak daha mant?kl?. bu ?ekilde de?i?ik ölçü tekniklerini de h?zl?
bir ?ekilde yapman?z mümkün.
Ölçü bitiminden sonra elinizde sadece birçok rakam olur.
Bunlar?n
uygulad???n?z sisteme göre hesaplan?m görüntünün olu?turulmas? gerekir.
Topra??n alt?nda duvarlar? olan tümülüsler zaten topra?a göre bir ortam
fark? olu?turur.
Bir de tümülüsün içindeki metal nesneleri tespit etmek
çok zordur.
Bunun için toprak kald?r?ld?ktan sonra x-ray cihaz? veya fdem
conductivity-meter i?e yarayabilir.
Ama resistivity cihaz? ile tümülüsün
giri?ini bulmak da mümkündür.
Ara?t?rmalarda bi mant?k vard?r.
Tencereyi bulursan içinde yemek
olabilir. Bu mant?kla tümülüs gibi yap?larda rezistivite çoklu elektrot
sistemi ile tümülüs içi oda tünel mezar gibi yap?lar kolayl?kla
bulunabilir.
Ancak içinin dolu veya bo? olu?u ?ansa kal?r. petrol
aramalar?nda bile hiç bir cihaz petrolu bulamaz.
Jeofizikçiler Petrolu
de?il Petrolun kab?n? ararlar.
Kap sa?lam ve yeterince büyükse sondaj
yap?l?r.
Yani tencereyoksa yemek kesinlikle yok ama tencere varsa yemek
olabilir.
Onun için tencereyi bulmak i?in yüzde doksan?n? çözer.
Bo?
kazmazs?n?z.

S?STEM Hidrometri D?? Ticaret Ltd. ?ti.
ADRES : Toros mah. Bar?? MANÇO bulvar? Gökçenbay 2 sitesi alt? 8/C Seyhan/Adana
Telefon :+90.322.233 00 24
E-Mail : system@hidroloji.com

Özellikle belirtiyorum kullan?lan bu cihaz? ben kullanmad?m sadece bir bilgi kayna?? buldum oradan mant??a uyan k?s?mlar?n? ald?m ve sizlerinde bilgilenmesi için payla??yorum gidin al?n i?inize yaramazsa bana küfür kafir edin diye de?il doland?r?las?n?z diye de?il her halde anlam??s?n?zd?r.San?r?m
CANTAR
Bu tür cihazlar?n çal??ma mant??? Wenner-Alpha yöntemi ile
aç?klanmaktad?r. Öncelikli olarak kullan?c?lar?n ?unu bilmesi laz?m...:
Dünyadaki tüm m.etallerin, bo?lu?un, havan?n, ortam?n, suyun vs.
akl?n?za ne geliyorsa hepsinin iletkenlikleri birbirinden farkl?d?r.
Wenner-Alpha yönteminde bu basit ama temel kuraldan yola ç?k?larak;
maddelerin iletkenlik-direnç özelliklerinin saptanmas? üzerine kafa
yorulur...Mesela alt?n çok iyi bir iletken iken, bo?lu?un (mezar odas?
olabilir) iletkenlik de?eri dü?üktür...Biz bu aletle topra?a direkt
olarak elektrik ak?m?n? yolluyoruz ve cihaz?n ekran?ndan bu elektrik
ak?m?na kar?? olu?an direnç de?erlerini okuyoruz. Ve bu okudu?umuz
de?erler ile de yorumumuzu yaparak karar?m?z? verebiliyoruz.

?imdi de cihaz?n temel yap?s? hakk?nda bilgi vereyim...

Bu tür cihazlarda 4 adet elektrot bulunur, yani topra?a saplayarak
direkt olarak topra?a ak?m yollayaca??m?z 4 adet saplama diye tabir
edilen demir çubu?umuz vard?r. (Yukar?da 3. resimde görülen çubuklar)
Miner A-200, dört elektrodu sayesinde toprakla direkt temas kuran ve
iletkenlik-direnç sistemiyle çal??an bir jeofizik cihaz?d?r. Derin
tarama yapabilmesinin sebebi elektrotlar?n topra?a saplanmas?d?r.
Yeralt?na gönderilen elektrik ak?m?na kar?? direnç gösteren bo?luk,
tünel, mezar, duvar, büyük metaller, su, vb. farkl?l?klar? tespit etmek
için kullan?l?r.


Cihaz?n dört elektrodu vard?r. Bunlar s?ras?yla C1, P1, P2, C2'dir.
Elektrotlar topra?a saplan?r. Elektrotlar kablolar ile cihaz?n dört
terminaline ba?lan?r. TEST dü?mesine bas?l?r. Topra?a elektrik ak?m?
verilir. Cihaz?n üstündeki ye?il led yanar. C1 elektrodundan C2
elektroduna gönderilen elektrik ak?m?na kar??, P1 ve P2 elektrotlar?
aras?nda potansiyel fark? olur. Ölçülen say?sal direnç de?eri ekranda
görülür. Bu rakam di?er ölçüm de?erleriyle k?yaslanarak sonuca var?l?r.

Say?sal de?erdeki ani dü?ü? yüksek iletkenli?i gösterecektir (büyük metaller, su, vb.). Say?sal de?erdeki ani yükseli? ise dü?ük iletkenli?i (veya yal?tkanl???) gösterecektir (bo?luk, tünel, mezar, duvar, lahit, vb.).


Kullan?m ?ekli...:

Tarama yapaca??m?z alan? belirledikten sonra
elektrotlar?m?z? bir s?ra halinde topra?a sapl?yoruz. Makinemiz üzerinde
20, 200 ve 2000 ohm olmak üzere 3 adet test kadememiz var. Birinci
ölçümümüzü hangi test kademesinde yap?yor isek di?er ölçümlerimizi de o
kademeden yapmal?y?z. Örne?in ilk ölçüme 20 ohm kademesinden ba?lad?
isek, o alan için di?er ölçümlerimizde 20 ohm olmak zorunda...?lk
ak?m?m?z? yere yollad?k ve makinemizin ekran?nda bir de?er
okuyaca??z..Bu de?er yere yollad???m?z ak?ma kar??l?k, o yerin bu
yollanan ak?ma gösterdi?i direnç miktar?d?r....?lk ölçümümüzü
ald?k,sonras?nda 2 metre ilerleyerek yine 1. ölçümde oldu?u gibi 4
elektrodumuzu yere çakarak yine ayn? ohm de?eri ile ölçüm yap?yoruz...
Ve bu i?lemi devaml? ayn? mesafede yani 2'?er metre öteleyerek devam
ettiriyoruz...Amac?m?z makinemizde okudu?umuz de?erler aras?nda bir
anormallik yakalamak!!!...?imdi a?a??ya örne?i ?ematik olarak
ili?tiriyorum....O örnek üzerinden devam edelim...?imdi bak?n?z, yukar?da 5 adet test, yani arazide 5 adet ölçün yap?lm??
ve ölçüm sonuçlar? yer al?yor... Test kademesi hepsinde de 20 ohm olarak
al?nm??, 4 elektrot birbirinden 3'er metre ara ile yere çak?lm??
vaziyette, dolay?s? ile sizin ölçüm derinli?iniz de 3 metre
olmakta...?unu da unutmadan belirteyim, elektrotlar aras? mesafe ne
kadar olursa ölçüm derinli?iniz de o kadar olmakta...Yani buradaki
ölçümde elektrotlar aras? mesafe 3 metre tutulmu?, yerin alt?n? da 3
metre tarayabiliyorsunuz demektir bu... 5'er metre aral?kla yere çaksa
idiniz, 5 metre yerin alt?na kadar ak?m yollayabilecektiniz demektir...

Bir di?er önemli husus da; her elektrot birbirine e?it mesafede yere
çak?lmak zorundad?r, burada 3'er metre ara ile çak?lm??, biri 3, di?eri
4, öbürküsü 6 metre gibi olamaz yoksa aletten rand?manl? ölçüm bilgisi
al?namaz....

Test 1 yap?lm?? ve 1. ölçümümüzde makinemizden 5.0 de?erini okumu?uz...
Sonra iki metre ileriye giderek Test 2 yap?lm?? ve 2. ölçümümüzden 5.5 de?erini okumu?uz...
Sonra iki metre ileriye giderek Test 3 yap?lm?? ve 3. ölçümümüzden 19.5 de?erini okumu?uz.(ye?ik çerçeve içine ald???m ölçüm)...
Sonra iki metre ileriye giderek Test 4 yap?lm?? ve 4. ölçümümüzden 6.5 de?erini okumu?uz...
Sonra iki metre ileriye giderek Test 5 yap?lm?? ve 5. ölçümümüzden 6.0 de?erini okumu?uz...

Ve ölçümlerimizi tamamlam???z....

?imdi yorumlayal?m...: Ölçümlerimiz 5.0 ve 6.5 de?erleri aras?nda
seyrederken 3. ölçümümüzü ald???m?z bölgede bir anormallik söz konusu ve
19.5 de?erine ula?m???z...Bu bölgede say?sal de?erde meydana gelen ani
yükseli?, bize bu bölgede yüksek direnç oldu?unu, ba?ka bir deyi?le de
dü?ük iletkenlik oldu?unu göstermektedir...Bunun sebebi de bu bölgede
bo?luk, tünel, mezar gibi yap?lar?n olmas?ndand?r...


Kulland???n?z çubuk say?s?na ve ak?m verilenler ile direnç ölçülenlerin
farkl? dizimlerine göre formüller var ve öyle hesaplan?yor.
Örne?in :
4
çubu?unuz var ise 2 sini ak?m vermek , di?er ikisini de direnç ölçmek
için kullan?yorsunuz.
Yani 2 tanesi ampermetreden ölçülerek verilen ak?ma
, di?er 2 si ise Voltmereye ba?lan?yor.
Durum özetle böyle.
Toprak
megerlerinin tek fark? direk direnç de?eri almakt?r.
Formülleri buna göre
uyarlay?p megerler de kullan?labilir.
Ancak dizilim formüllerindeki
de?erler çubuklar aras? uzakl?k , verilen ak?m ve ölçülen voltajdan yola
ç?k?larak hesaplanmaktad?r.
Ama megerle de üç ka??tç? sat?c?lar?n satt???
ve ad?na define cihaz? dedikleri cihazlardan daha ucuz ve
kalitelidirler
Kendin de yapabilirsin

http://www.geotech1.com/cgi-bin/page...e=projects.dat

Burada Earth Resistivity Meter yazanlardan birisini seçebilirsin.
Hem
demo versiyonu olan yaz?l?mlar da var.
Onlara bilgi aktarmak için Earth
Resistivity Logger'? da istersen yapabilirsiniz.
A?a??daki linkte esc system in sitesine ula??p örnek çal??malar? inceleyebilirsiniz.

www.escsystem.com
***********************
Googleden toprak megeri diye yazd???mda elektrikçilerin kulland?klar? belki onlarca marka topkak megeri görüyoruz.
fiyatlar? 150 tl ile 750 tl. aras?nda de?yi?iyor kimisi 2 çubuklu kimisi 4
çubuklu bu cihazlarda anlatt???n?z ayn? yöntemlerle i?e yararm??
yani ayn? arama yöntemlerini bu cihazlar ilede yapabilirmiyiz.
***********************
Kesinlikle ayn? i?e yarar.
Hatta de?eri direk direnç olarak al?rs?n?z.
Ama
ç?k?? ak?m? en yüksek olanlar?ndan birisini tercih edebilirsiniz.
***********************
benim bahsetti?im cihazlarda mavi, k?rm?z?, sar? kablolu 3 adet elektrot var.
sizin yukar?da verdi?iniz örnek test çal??mas? çizimlerinde, 4 elektrotlu cihazla çal??m??s?n?z.
ayn? yöntemi 3 elektrotlu meger cihaz?yla uygulayabilirmiyiz.
***********************
3 Problu cihaz ile de yap?labilir.Ancak resistivite ölçümlerinde ak?m ve
voltaj problar? n?n aç?lmlar?na göre yani 4 proba göre formüller
mevcut.Belki de ben 3 elektrot kullanmad???m için hat?rlam?yor
olabilirim .
Ama tek ak?m ve 2 voltmetre elektrotu ile de ölçüm al?nabilir.
Ama hiç kullanmad?m böyle bir Meger.Para verece?inize kendiniz de
yapabilirsiniz.En az?ndan devre elemanlar? dizebilecek bir arkada??n?z
vard?r.Onun ba??na birazc?k ek?iyip çok daha ucuza ve daha kullan??l?
bir cihaz yapabilirsiniz.
***********************
ben bu cihaz? alal? 6 ay oldu yapt?g?m ara?t?rmalar?mda say?sal de?erleri
cok farkl? nas?l mant?k la yorumyap?cag?m? ?a??rd? ald?g?msay?sal
de?erler anormal yüksek mesela bir bölgeden say?sal orak 2 al?rken 50
metreilerisinden 451 say?sal de?er c?k?yor menbuna ?a??r?yorum benim
istedigim de?erli madenin gercek say?salde?eri ortalama kaç ç?kmas?
gerekiyor lütfen bana bukonuda yard?mc? olurmusunuz sizden enk?sa zaman
da mesaj bekliyorum sayg?lar?mla akl?mageldi say?sal 9dan 2ye dü?üyor
sabit kal?yor.
***********************
Kulland???n?z cihaz meger mi , özdiren cihaz? m? ? Sonuçlar volt mu ,
ohm mu ? Ama sonuçta ayn? toprak çe?idi ve nem durumunda ölçüm
ald?ysan?z yüksek de?er ald???n?z yerde bo?luk olma ihtimali var.Yaln?z
elinizde bir özdirenç tablosu olursa arazide de?erlendirme yapmaya
yard?mc? olacakt?r.Çe?itli toprak ve kayalar?n özdirenç de?erlerinin
oldu?u bir tablo bizim yerli ve resmi sitelerden birisinde vard? .Arat?p
ç?kt?s?n? alabilirsiniz.
***********************
benim sorum anlatmis oldugunuz eletirikle özdirenc ölcme yöntemini cakil
ve kayac bölgelerde kullanabilirmiyiz bu tip arazilerde ne gibi
yöntemlere basvurulmalidir
2. sorum basit sekilde manyatik alan ölcer
yapmak mümkünmüdür.
saygilar
***********************
Sadece çak?l ve kayaç olan arazide özdirenç cihazlar?ndan verim almak
çok zordur.Çünkü çak?lan elektrotlar?n yüzeylerinin ideal ?art olarak
topra?a maksimum temas? gerekir.Toprakta "fazla miktarda olmamak
kayd?yla" çak?l ta?lar? kar???k ise çok sorun de?il.
E?er sadece
ta?lardan olu?an (aralarar? bo?luklu) bir arazi ise ölçümler çok
tutars?z sonuçlar verecektir.
Kayalar?n da durumu çok farkl?
say?lmaz.Asl?nda imkans?z de?ildir ; ancak elektrotlar? kayalara
çakabilme büyük sorundur.

Bu yüzden bahsetti?iniz gibi arazilerde elektromanyetik dalgalar?
kullanan Conductivity-meter kullanmak kesinlikle çok daha
mant?kl?d?r.Üstelik bu cihazlarla daha az i?çilik ve daha az eleman
yeterli oldu?u için özdirenç cihazlar?na göre çok daha h?zl? ölçüm
al?n?r .
Çal??ma prensipleri metal dedektörleriyle ayn?d?r.
Yine özdirenç
cihazlar?ndaki gibi voltmetre de?erleri okunabilir yahut vlf dedektörler
gibi "faz kaymas?" ölçülebilir. Derinlikleri dedektörlerden daha
fazlad?r ve toprak etkisinin ( skin efffect) minimum olmas? için 1-3
Khz. gibi frekans aral??? kullan?l?r genellikle .
**********************
kayalik bir zeminde oda tespiti icin kaziksiz toprak megeri yada radyometriik ölcümlerle basarili sonuc elde edilebilirmi?
**********************
Kaz?ks?z toprak megerini hiç duymad?m .
Ama elektromanyetik dalgalarla da ölçüm yap?ld???n? yazd?m.
Zaten
radyometrik ölçümlerde de kullan?lan bildi?imiz radyo dalgalar?d?r.
Tek
fark söyledi?im dü?ük frekanslard?r
**********************
E?er araman?za "geophysics" , "terrain" , "archaeology" kelimelerini de
eklerseniz arad???n?z cihazlara daha kolay ula?abilirsiniz

A?a??daki firman?n 3 adet var.
http://www.geonics.com/html/conductivitymeters.html

A?a??daki firman?n da 3 adet var.
http://www.geophex.com/GEM-2/GEM-2%20home.htm

Profiller Emp 400 ' bahsi daha önce forumda geçmi?ti.Linki
http://www.geophysical.com/profiler.htm

Yine bu konu içerisinde bahsi geçen Ruslar?n Nemfis cihaz? da bu
cihazlardand?r.
Bu teoride çal??an cihazlar benim en
sevdi?im ve jeofizik cihazlar aras?nda definecili?e en yak?n buldu?um
cihazlard?r.
***************************
bu cihazlar harika ötesi ancak maalesef bizim gibi dar gelirli vatandaslara sadece görsel olarak hitap ediyormanyatik
alan ölcümünde kullanilan gaussmeter acaba bu tip yerlerde sonuc
verirmi?keske daha önce bahsettiginiz elektirik öz direnc yönteminde
oldugu gibi basit bir yolu olsaydi kayalarin icindeki boslugu bulmaya
yardimci olan daha önce bahsettigim toprak megerini kazikli ve kaziksiz
sekilde kullaniliyormus kazik cakilmasi mümkün olmayan yerlerde Klamp
ile toparaklama ölcümünü yaptigi yaziyor MI 2124 toprak megeri ni
taratirsiniz bulabilirsiniz ben bu cihazin bahsettigim arazide ise
yarayip yaramayacagini cok merak ediyorum.
***************************
Klamp denilen aksesuar ak?m geçen kabloya kaz?k çak?lamayaca?? için kullan?l?yor san?r?m.Yani toprakta kullanmak imkans?z.

Ke?ke daha kolay bir yolu olsayd? ama maalesef yok . Buna benzeyen ve
belli aral?kta sadece 2 elektrot ( bak?rsülfatl?) aras?ndaki gerilimi
ölçülerek yap?lan SP yöntemi var.
Bu elektrotlar? yapabilir veya
bulabilirseniz sadece 1mV. hassasiyetteki bir multimetre ile bile bo?luk
bulunabilir

Gaussmeter ile yap?lacak ölçümlerin sa?l?kl? olabilmesi için yine bir
vericiye ihtiyaç var.Conductivity-meter pahal? ise ; o da ucuz say?lmaz .
Ama devre dizebilir veya yapt?rma imkan?n?z var ise internetten
conductivity-meter devre ?emas? bulabilirsiniz.
****************************
bahsettiginiz bakir sülfatli sp cubuklari öz direnc ölcüm yönteminde
oldugu gibi taopraga cakilipmi ölcüm aliniyor?benim bahsettigim
gaussmeter yakalsik olarak 85 ila 1000 küsür euro arasinda degisen 9V
pille calisiyor 3D falan degil (3Dsondajli olanlarda mevcut) bahsettigim
cihazi o tip arazilerde kullanma imkanimz var ise ek aparat ne gibi bi
vericiye ihtiyac vardir?ama dediginiz gibi 1mV hassasiseyetindeki
multimetre ile de sonuc alinabilirse en basit ve ekonomik yöntem bu
olmasi gerekiyor.
****************************
Verici gerekmesinin tek bir sebebi var.Sadece Gaussmeter ve anteniyle
arazide gezerseniz hiç alakas?z ama radyo vericilerinin frekanslar?n?n
kesi?ti?i ve elektromanyetik alan?n yo?un oldu?u bölgelerde kaz? yapmak
zorunda kal?rs?n?z.Vadi gibi çukur ve radyo vericilerinin dalgalar?n?n
zay?f oldu?u bölgelerde define olsa bile bulma ihtimaliniz azal?r .Bu yüzden sabit güç ve frekansta ta??nabilen bir verici çok güzel i? görecektir
****************************
Escsytem'i inceledim ama bu cihaz için bu fiyat korkunç pahal?.Netiçede
?irket senede belki bir iki cihaz sat?l?r ticari dü?üncesiyle böyle bir
rakkam koymu?lard?r diye dü?ünüyorum. Benim bu konu hakk?nda bir
önerim olucak say?n Bigbang hocadan hernekadar hocal?k mertebesinde
de?ilim desede,ama bu konu jeofizikte önemli bir derstir.Sitede akademik
e?itim almam?? ama basitle?tirilerek anlat?l?rsa (meela arkada?lar
elektirikçiden ?öyle bir ohmmetre al?caz vs.)çok iyi anlayacak
arkada?lar?m?z var.Bu arkada?lar çubuk böyle yap?l?r gibi konulara
bukadar ilgi göstermeyebilirler.
*****************************
resistivity-meter cihazlar?n?n yapt???n? yapabilecek cihazlar evde bile
basitçe yap?labilir.Örne?in heryerden kolayl?kla bulunabilecek 12
volt.luk bir aküden DC ak?m? ampermetre ile ölçerek topra?a vererek
di?er 2 elektrottaki voltaj fark? rahatl?kla ölçülebilir.En basit DC
resistivity ölçüm ?ekli de bu olur.Ama elektrotlar?n topraktan kaplama
almamas? için dü?ük frekanslarda AC ak?m ile de ayn? i?
yap?labilir.Böylece kullan?labilecek çubuklar? herhangi bir sert metal
ile yapabiliriz.Geotech1 sitesinin önyüzünde bu cihazlar?n ?emalar?
vard?.Hatta data-logger'? bile vard?.

Özdirenç yöntemi sistem olarak çok basit olsa da teorik olarak çok
farkl? dizilimleri ve hesaplamalar? vard?r.Ama hepside formülize
edilmi?tir.

Piyasadaki pahal? cihazlara dünyan?n paras?n? dökmeya hiç gerek yok.

Defineci adam ak?ll? olmal? , yoksa bizzat kendisi define olur

Ama özdirenç yöntemi ile ölçüm almak özellikle de zaman aç?s?ndan
definecilik için pek uygun say?lmaz.Aman yanl?? anla??lmas?n ;
"kullan?lmaz" demiyorum.
Çünkü defineciler genelde acele ölçüm yapmak
isterler.
Asl?nda bu basit sistemde çok önemli bir ayr?nt?y? unutmu?um , o da aradki yüksek dirençler . Bununla ilgili linki vereyim .

http://www.geotech1.com/cgi-bin/page...e=projects.dat

Burada basit olan? da var direk indirebilirsiniz.

**************************
http://www.escsystem.com/index.html
linkini vermi? oldu?um cihaz sizce bo?luk bulmadda ne kadar etkili.
bo?lu?u nas?l buluyor. bulunan bo?luklar net olarak g?rafiklerden okuna
biliniyor mu. metal de bulabilirmi. yada bir yerle?im yerindeki kayal?k
alan?.
yard?mc? olursan?z sevinirim.
***************************
Bu cihaz ile birkaç yöntemle ölçü al?nabiliyormu?.Özellikle de Time
Domain ölçümleri ile bo?lu?un yan?s?ra metal de bulunabilir.Ancak
metalin geni? bir alan? kaplamas? ve probe aral?klar?n?n yak?n olmas?
gerekir.Definecilik için fazla profesyonel ve pahal? bir cihaz
Ama jeofizikçiler , jeoloji yada ilgili di?er mühendislikler için çok
güzel bir cihaz . Tabi saha ölçümleri yapmadan bunu söylemek de biraz
erken olur.Zira benim resistivity-meter'in voltmetresinin s?f?rlanma
problemi var ve ben bunu ancak sahada anlayabildim
***************************
Metal ise metal dedektörü , bo?luk ise conductivity-meter
kullanmal?s?n?z . Yani yer ile direk temas gerektirmeyen elektromanyetik
yöntemler kullan?l?r.
bu yere uygulayacag?m?z voltaj 12 v. az de?ilmi en basa cak?lan iki
elktrota 12 v. verir ve ara elektrotlardan voltmetreyle gerilim ölcersek
bence cok hassas degerler alamay?z.
Bunun yerine 12v. yerine
800-1000v. dc ak?m uygulasak cok daha hassas ölçümler yapabiliriz diye
dü?ünüyorum.
Bu konuda ac?klama yaparm?s?n?z?? Sayg?lar.
****************************
12 Voltluk pilin ben elde hiçbir cihaz olmad??? ve imkans?zl?k durumlar?
için verdim.Yüksek de?erler için daha hassas ölçümler al?naca??
kesindir.Ancak sözkonusu katmanlar de?il de bo?luk oldu?unda
voltmetredeki de?erin çok yükselmesi her?eyi daha rahat anlat?r
Çünkü havan?n elektrik direnci toprakla temas halinde bile olsa topra?a
göre çok yüksektir . Bunu arazide rahatl?kla anlars?n?z . Zaten sizin
voltmetrenizin as?l ölçtü?ü Volt = ak?m x direnç e?itli?inden yola
ç?kacak olursak ak?m kayna??n?z?n ak?m?n? da artt?r?p hassasiyetinizi
artt?rabilirsiniz.Ancak emin olun buna çok da gerek yok.

Bir de SP yönteminde ak?m veren bir kaynak bile olmad??? halde bo?luk
bulunabiliyor ki bu yöntemde de?erler miliVolt olarak okunur .
*****************************
kendim teknisyenim arazide 12v. 1000v. kadar ayarl? ?eklde yükseltecek devre yapabilirim o yüzden bunu sordum?
Ayr?ca dedi?iniz gibi yere uygulanacak 800... 1000v. önemli olan
gerilim yani voltaj ak?m miliamper seviyesinde de olsa önemli de?il. Ama
uygulanan gerilim nekadar yüksek olursa o derece hassas ölçümler
yap?labilir. Voltaj ayarlanabilirse yere uygulanan 100V...1000V. aras?
ayarlanabilirse bu ölçüm cok hassas bi ?ekilde yap?labilir. Egere
yeralt?nda bosluk veya büyük kütleli bi kaya varsa voltmetreden ölçülen
deger daha dü?ecektir.

SP yönteminden bahsetmi?siniz bu konu hakk?nda ac?klama yapabilirmisiniz?
*****************************
Yüksek voltajla çal??an devre yapabiliyorsan?z resistivity ile SP'den
daha kullan??l? ve net sonuç al?rs?n?z . SP denilen yöntem hakk?nda
internette bol miktarda akademik belgeye ula?abilirsiniz . Bu yönteme
"do?al potansiyel" ya da "do?al gerilim" yöntemi de denilir .Hatta
Geotech1 sitesinde verilmi? resistivity cihaz? ?emas? da var .
?sterseniz bir göz at?n Site belgeyi indirmeye de izin veriyor .
*****************************
http://www.geotech1.com/forums/

http://gizlihazineler.yetkin-forum.com

2 yardım Bir Cuma Ekim 15, 2010 10:58 am

metin06


Misafir
slm . saygılar.
sizden bazı bilgilerde bulunacagım.
bu jeofizik hesaplamalıyla ilgili .
hani mesala alet cem dt 5300 topraklama aleti miner aleti diede geçer.
bunlarla belli aralıklarla ölçüm yapılıyor ve bu ölçümler bazı değerler hesaplanarak yerin altındaki maddenin altınmı nekadar derinlikde kütlesi nekadar die hesaplamalar yapılıyor bilginiz varsa bana açıklarmızınız .
mesala nebilim duydugum kadarıyla 3 değerin toplamının 3 e bölümü derinlik bunun yüzde 3 ü gibi şeylerde derinliğini veriyor gibi duyumlar ölçümleride gönderiyorum nasıl yapılıyor bilginiz varmı varsa yardımcı olursanız menmun olurum saygılarımla.
misal ölçümler.

80 cm aralıkla ölçüldü
1 ölçüm 2.ölçüm 3.ölçüm 4.ölçüm 5.ölçüm.

10 ohm 6.24 5.77 5.90 0.69 3.62
100 ohm 04.5 02.1 55.8 34.8 67.2
1000 ohm 12.7 05.7 04.3 08.5 09.7
saygılarımla .
pasakangal06@hotmail.com eklerseniz saygılar

3 Geri: Özdirenç metodu ile çalışan cihazlar Bir Cuma Ekim 15, 2010 6:27 pm

CANTAR

avatar


JEOFİZİK ÖLÇÜMLER – ELEKTRİK YÖNTEMİ
Sondaj kuyularının inşa aşamasından önce, bölgede yapılacak jeofizik etütler, bölgenin jeolojik yapısı hakkında fikir sahibi olmamızda,bize yardımcı olur. Delim esnasında kabaca, hangi litoloji ile karşılaşacağımız, bize kuyu delimi esnasında uygulayacağımız yöntemi önceden belirlemede kolaylık sağlar. Arazide kullanılan ölçüm tekniklerinden ELEKTRİK YÖNTEMİ en sık kullanılan jeofizik yöntemidir.

Elektrik yöntemler kapsamında elektrik özdirenç (rezistivite)(ER), yapay polarizasyon (IP) ve doğal polarizasyon (SP) yer alır. Elektrik yöntemlerin kullanılması ile yapılan ölçümler yeraltı akiferlerinin jeolojik iskeletinin haritalanması, yeraltı suyu kirlenmesinin egemen olduğu kesimlerin belirlenmesi, yeraltındaki formasyonun yeri ve kalınlığı ile sağlam temel kayaçların bulunduğu derinliğin belirlenmesinde kullanılır.

Elektrik yöntemlerde, yeryüzünde toprağa çakılan iki çelik elektrot (kazık) aracılığı ile yer içine elektrik akımı gönderilir. Yeryüzünde yerleştirilen diğer iki elektrot (kazık) yardımı ile de yer içinde oluşan gerilim farkı ölçülür.

Arazide uygulanan jeofizik ölçüm çalışması, Düşey Elektirik Sondaj (DES) ve Yatay Elektrik Kaydırma (PROFİLLİNG)DES ölçü tekniği daha sık kullanılmakla beraber, amacı; yeraltı yatay tabakalaşmanın ortaya konulmasıdır. Bu tekniğin uygulanması ile yeraltı jeolojik katmanların elektrik özdirenç değerleri r1 , r2 , r3 ,......, rn ve kalınlıkları h1 , h2 ,......, hn-1 elde edilir.

Düşey Elektrik Sondaj (DES) tekniği

Bu ölçü tekniğinin uygulanışında yaygın olarak 2 türlü elektrot dizilimi (Wenner veya Schlumberger) kullanılır . Bu dizilimlerde merkez nokta DES noktasıdır. Ölçülen görünür özdirenç değerleri bu noktanın altındaki derinlik değerlerini verir. DES tekniğinde bu merkez noktadan sistematik olarak açılarak, yayılı bulunan elektrot dizilimindeki akım ve gerilim elektrotları yardımı ile ölçülen değerler alınır. Akım elektrotları (A ve B) aralığının arttırılması, yerin daha derin kesimlerine elektrik akımının gönderilmesini sağlayacaktır . Böylelikle yapılan ölçümler yerin daha derin kesimlerine ait görünür özdirenç ( ra ) bilgilerini ortaya koyar.
Uygulanan akımın birimi amper (çoğunlukla miliamper) ve ölçülen gerilimin birimi ise Volt (çoğunlukla milivolt) olarak bilinir. Bu ölçü değerleri ve kullanılan elektrot diziliminin K (dizilim katsayısı) kullanılarak bu ölçü konumu için görünür özdirenç (ohm-m biriminde) hesaplanır. Genel bir elektrot diziliminde yer alan 4 elektrot (A ile B akım ve M ile N ise gerilim elektrotları) üstteki şekilde verilmektedir. Yeryüzünde yayılan bu elektrot dizilimi çalışılarak ölçülen I-akımı (çoğunlukla miliamper-mA) ve DV-elektriksel gerilimi (çoğunlukla milivolt-mV) değerleri altta verilen bağıntıda yerlerine konulup hesaplama yapıldığında bu ölçü konumu için elektrik özdirenç ( ra : ohm-m) değeri (W-m) elde edilir.

Yukarıdaki formül ile hesaplanan özdirenç değeri elektrot dizilim sisteminin orta noktasının altına atanır.

Wenner yöntemi elektrot dizilimi
tekniği olarak iki şekilde uygulama alanı bulur. Bunlardan

Wenner dizilimindeki K (Dizilim katsayısı) ;
K= 2 л a formülü ile hesaplanır.

Schlumberger yöntemi elektrot dizilimi
Schlumberger dizilimindeki K (dizilim katsayısı)
K= л n (n+1) b
Bu formülde n = tam sayı : 1,2,3,... ve AM aralığı = n . b olarak alınmıştır

Bazı kayaçlar ve Elektrik özdirenç değerleri
JEOLOJİK MALZEME ÖZDİRENÇ DEĞERİ
Islak aşırı killi toprak
1- 10
Islak aşırı siltli toprak ve siltli kil
< 10
Islak siltli ve kumlu toprak
10-100
Silt ardalanmalı kum ve çakıl
<1000
Kaba kuru kum ve çakıl depozitleri
>1000
Çatlakları ıslak toprakla dolmuş çok kırıklı kayaç
100
Çatlakları kuru kumla dolmuş az çatlaklı kayaç
<1000
Masif ve sağlam olarak oluşmuş kayaç
>1000


KAYAÇLAR ÖZDİRENÇ DEĞERİ

Kumtaşları

1 - 6.4x108

Kireçtaşları

50-107

Dolomit

3.5x102 -5x103

Marn

3-70

Killer

1-100

Alüvyon ve kumlar

10-800

Mermer

102 -2.5x108

Granit

3x102 -106

Diyorit

102 -106

Andezit

20 -5x107

Kuvarsit

10-2x108

Gabro

103 -106

Bazalt

10 -107

Gnays

7x104 -3x106

Bazı malzemelerin elektrik özdirençleri
Sular Özdirenç

Yüzey suları (mağmatik)

0.1-3x103

Meteorik yüzey suyu

30-103

Yüzey suları (çökellerde)

10 -102

Toprak suları

100

Doğal sular (mağmatik kayaçlarda)

109

Doğal sular (çökellerde)

3

Tuzlu sular %3

0.15

Yeryüzünde ölçülen elektrik özdirenç gerçek olmayıp görünür değerdir. Bu değer yeraltındaki tabakaların toplam etkisini yansıtır. Yeryüzünde elde edilecek DES eğrisi için elde edilen özdirenç değerleri, yatay ve düşey eksenlerin logaritmik olarak seçilen ölçeklenmeyle noktalandırılarak eğrisi çizilir.
DES ölçü çalışmalarında asıl olan akım ve gerilim elektrot aralıklarının sürekli olarak arttırılmasıdır. Bu nedenle arazi çalışmalarında elektrotlar sık sık yer değiştirip yeniden toprağa yerleştirilir. Çalışma arazisinde bir Düşey Elektrik Sondaj (DES) uygulaması yapılma aşamasında DES noktasının yerinin belirlenmesi kaliteli veri toplamada önemli yer tutar. Çalışılan arazinin bilinen jeolojisi bu konuda yarar sağlar.Yukarıdaki örnek eğride iki tabakalı bir yer modeli gözükmektedir. Üst tabakanın elektrik özdirenci alttaki tabakanınkinden yüksek veya düşük değerde bulunması koşulunda artan elektrot aralığına karşın yeraltı akım akış şekli farklı gerçekleşir. Eğer altaki katman dirençli ise elektrik akımı, artan elektrot genişliğine (artan AB/2) bu iki katman sınırına doğru dikleşerek yer içinde akar. Karşıt olarak, eğer alttaki katman üstteki katmana göre daha iletken ise bu kez yine artan AB/2 için elektrik akımı her iki tabaka sınırına paralel görünüme yakın olarak akar. Ölçü alet ve Donanımı;
Elektrik özdirenç çalışmasında kullanılan ölçü alet ve donanımı izlenen şekildedir.
· Ölçü aleti : Dışarıdan bir Akü girilen 12 V gerilimi içinde yer alan bir yükselteç ile bazen 600-800 V düzeyine kadar arttırarak bunu yere çakılı elektrotlara gönderebilme özelliğine sahiptir. Bu alet üzerinde akım elektrotlarına giden iki çıkış ucu (A ve B) ve gerilim elektrotlarından gelen bağlantının yapıldığı başka iki uç (M ve N) vardır. Yere verilen akımın ölçüldüğü bir Ampermetre (miliamper-mA duyarlıklı) ve yerden gelen gerilimin ölçüldüğü bir Voltmetre (milivolt-mV duyarlıklı) bu alet üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.
· İki akım ve iki gerilim elektrotu
· Amaca göre hazırlanmış arazi elektrik kablosu· Ölçü noktalarının yerlerini belirlemek amacıyla kullanılacak ölçeklenmiş ve işaretlenmiş kablo.Şarj edilmiş 12 V araç aküsü

Verilerin Değerlendirilmesi
DES arazi verisi çift logaritmik eksen takımında gösterilir. Yatay eksen elektrod aralığı, düşey eksen ise ra (ohm-m) birimindedir. Bir DES arazi eğrisi bir takım kuramsal eğri grupları ile planlı şekilde çakıştırılarak bu DES arazi verilerinin analizi yapılmış olur. Böylece DES noktası altındaki yatay elektrik tabakalaşma modelini açıklayan ve her tabakaya ait olan r1 , r2 , r3 ,......, rn özdirençleri ile h1 , h2 ,......, hn-1 kalınlıkları elde edilir.

Uygulama Alanları: • Yeraltısuyu aramaları
 • İletken (bakır, çinko, demir, krom vb.) kütlesel maden aramalar
 • Katman sayısı ve kalınlığı
 • Yeraltı boşlukları
 • Jeolojik haritalama
 • Temel katman derinliği
 • Petrol ve doğalgaz içeren yeraltı yapıları
 • Jeotermal maden suyu aramaları
 • kum-kil, taş ocağı aramaları
 • Tatlı-tuzlu su ayrımlılığı
  Sıcak-soğuk su ayrımlılığı
  Kirli-temiz su ayrımlılığı
 • Yanal ve düşey yeryapısal süreksizliklerin eğim ve kalınlıkları
 • Gevşek ve sıkı katman varlığı
 • Göreceli su yatağı verimi, yatak kalınlığı ve doygunluğu
 • En uygun delme konumu ve derinliği
 • Jeofizik kuyu logu
 • Yeraltı yapısı biçimi
 • Katodik koruma
 • Kirlenme kuşaklarını nemlenme derinliği belirleme.
 • Toprak ve kaya mekaniği mühendislik jeofiziği ve jeolojisiDeğerli Madenler ve Arkeojeofizik
Değerli Madenler, Arkeojeofizik, Define
Cihazları wenner, dipol-dipol, schlumberger gibi tüm dünyada kabul gören Jeofizik yöntemleri başarı ile gerçekleştirmektedir. Aranılan cevhere göre mühendislerce tayin edilen yöntemler doğrultusunda, alınan ölçümlerle cevher ve yeraltı yapıları başarılı bir şekilde tespit edilebilyor. Define Aramacılığı için kullanılan pekçok cihazın aksine
tüm dünyada kabul gören bilimsel yöntemleri pratik bir şekilde hızlı ve etkili şekilde kullanmanızı sağlar. Bu sayede direk nokta vererek sizi boş emek ve para harcamaktan kurtarır. .sig_cont { width: 230px; height: 220px; }
Arkeojeofizik çalışmalarda Çoklu elektrot(Multi-Electrot) cihazı ile, yeraltındaki boşluklar, odalar ve değerli eşyalar tespit edilebilmektedir. Metalik Madenlerin aranmasında, cevherin cinsine de bağlı olarak yapılan dipol-dipol, schlumberger ve wenner ölçümleri, rezerv tespiti, derinlik gibi parametreleri başarılı bir şekilde tespit etmek için idealdir. .sig_cont { width: 230px; height: 220px; }
_________________
Bende 1 Para Vardı.
Sendede 1 Para.
Paraları Değiştirdik.
Paramız Artmadı Senin 1 Paran,Benimde hala 1 Param Var.
Bende 1 Bilgi Vardı.
Sendede 1 Bilgi Bilgileri Değiştirdik.
Bak Şimdi Seninde 2 bilgin.
Benimde 2 bilgim oldu...

---***İŞTE BİZ BUNA PAYLAŞIM DİYORUZ***---

(HAYATA DAİR CEVAPLARI TAM ÖĞRENMİŞTİK Kİ SORULARI YENİ SORULARLA DEĞİŞTİRDİLER)...
http://gizlihazineler.yetkin-forum.com

4 Geri: Özdirenç metodu ile çalışan cihazlar Bir Cuma Ekim 15, 2010 7:11 pm

CANTAR

avatar

_________________
Bende 1 Para Vardı.
Sendede 1 Para.
Paraları Değiştirdik.
Paramız Artmadı Senin 1 Paran,Benimde hala 1 Param Var.
Bende 1 Bilgi Vardı.
Sendede 1 Bilgi Bilgileri Değiştirdik.
Bak Şimdi Seninde 2 bilgin.
Benimde 2 bilgim oldu...

---***İŞTE BİZ BUNA PAYLAŞIM DİYORUZ***---

(HAYATA DAİR CEVAPLARI TAM ÖĞRENMİŞTİK Kİ SORULARI YENİ SORULARLA DEĞİŞTİRDİLER)...
http://gizlihazineler.yetkin-forum.com

5 tam anlamıyla nasıl hesaplanıyor ölçümler Bir Çarş. Ekim 20, 2010 10:33 am

metin06tr

avatar


sizden bazı bilgilerde bulunacagım.
bu jeofizik hesaplamalıyla ilgili .
hani mesala alet cem dt 5300 topraklama aleti miner aleti diede geçer.
bunlarla belli aralıklarla ölçüm yapılıyor ve bu ölçümler bazı değerler hesaplanarak yerin altındaki maddenin altınmı nekadar derinlikde kütlesi nekadar die hesaplamalar yapılıyor bilginiz varsa bana açıklarmızınız .
mesala nebilim duydugum kadarıyla 3 değerin toplamının 3 e bölümü derinlik bunun yüzde 3 ü gibi şeylerde derinliğini veriyor gibi duyumlar ölçümleride gönderiyorum nasıl yapılıyor bilginiz varmı varsa yardımcı olursanız menmun olurum saygılarımla.
misal ölçümler.

80 cm aralıkla ölçüldü
1 ölçüm 2.ölçüm 3.ölçüm 4.ölçüm 5.ölçüm.

10 ohm 6.24 5.77 5.90 0.69 3.62
100 ohm 04.5 02.1 55.8 34.8 67.2
1000 ohm 12.7 05.7 04.3 08.5 09.7
saygılarımla .
pasakangal06@hotmail.com

6 Geri: Özdirenç metodu ile çalışan cihazlar Bir Çarş. Ekim 20, 2010 5:59 pm

CANTAR

avatar


Elinizde bu tip bir cihazınız bu çalışma prensipleri kullanan bir cihazınız varsa bu konuyu o cihazı üreten veya aldığınız firmaya sormanızda veya jeofizik jeoloji ile ileri bilgileri olan kişilerle irtibat kurmak ve onlardan bilgi almanızda fayda var bu konuda bizim yaptığımız katılımcılara gönül verdikleri sevdalandıkları definecilik konusunda kullandıklarının haricinde bu tip cihazlarında varlığından ön bilgi vermek konuda bazı hesaplamalardan bahis ediliyor eğer isrtediğiniz bilgi değilse başka sözüm yok yani anlıyacağınız şekilde bu hesaplamalar konusunda bilgim deneyimim de yok.
saygılarımla


_________________
Bende 1 Para Vardı.
Sendede 1 Para.
Paraları Değiştirdik.
Paramız Artmadı Senin 1 Paran,Benimde hala 1 Param Var.
Bende 1 Bilgi Vardı.
Sendede 1 Bilgi Bilgileri Değiştirdik.
Bak Şimdi Seninde 2 bilgin.
Benimde 2 bilgim oldu...

---***İŞTE BİZ BUNA PAYLAŞIM DİYORUZ***---

(HAYATA DAİR CEVAPLARI TAM ÖĞRENMİŞTİK Kİ SORULARI YENİ SORULARLA DEĞİŞTİRDİLER)...
http://gizlihazineler.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz